ผลิตภัณฑ์ของสำนักพิมพ์

Textbookหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

 

 
หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ประกอบด้วย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษา อังกฤษและหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาทิเช่น Mega Goal,My World, Real Life, Time Zones, Read On Write Up,Weaving It Together,Reading and Writing Skill, Time Series, Exploring Reading & Writing และ Fifty-Fifty

 


 

Picture-book-legend-image

หนังสือภาพ/นิทานภาพ

 

นิทานภาพภาษาไทย เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ภาพประกอบและ สีสรรสวยงาม


 

Researched-reference-bookหนังสือค้นคว้าอ้างอิง/สารานุกรม

 

เป็นกลุ่มหนังสือเพื่อใช้สำหรับการค้นคว้าอ้างอิง จดัอยู่ในกลุ่มหนังสือห้องสมุด อาทิเช่น ชดุสำรวจอวกาศ, ชุดสำรวจดาวเคราะห์, ชุดร่างกายของมนุษย์, ชุดห้อง สมุดวิทยาศาสตร์, ชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, ชดุรกัษม์รดกโลก ชุดที่1 ฯลฯ

 


Books-read-prepare

หนังสืออ่านเพิ่มเติม/เตรียมความพร้อม

 

เหมาะสำหรับเด็กในวัยเริ่มเรียน หรือวัยเตรียม ความพร้อม เพราะมีทั้งแบบฝึกหัดคัดลายมือ ก-ฮ, A-Z,การฝึกใช้กล้ามเนื้อ มือด้วยหนังสือฝึกมือ และแบบฝึกอ่าน

 


Thailand-literature-juvenile-literatureวรรณกรรมไทย/วรรณกรรมเยาวชน

 

เป็นกลุ่มหนังสืออ่านนอกเวลาที่ที่มีประโยชน์ ให้ทั้งสาระและความรู้

 


Dictionaryพจนานุกรม

 

ประกอบด้วย บทสวดมนต์, พจนานุกรมนักเรียน, พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, Picture Dictionary

.