กิจกรรมของสำนักพิมพ์

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน

          โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ตระหนักถึงความ สำคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง ด้านการศึกษาของชาติและมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู

 

 

DSC 6508 resizeDSC 6484 resizeDSC 6490 resize

 


 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

Super Teachers English Camp @ Blue Sky Villa Resort จ.นครราชสีมา      

DSC 2786 บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ AEC

 

 

 

DSC 2126DSC 6490 resizeDSC 6503 resize

 


กิจกรรมเพื่อสังคม

           โครงการบริจาคหนังสือห้องสมุด เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

15 บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด จัดทำโครงการ บริจาคหนังสือห้องสมุดเพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยสมทบทุนร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตู้หนังสือพร้อม หนังสือห้องสมุด เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่อันห่างไกลได้มีโอกาส เข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

 

 

IMG 1284P1050566P1050572

.