NEW Weaving IT Together

NEW Weaving IT Together
newweavingit
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ (อ่านเขียน) NEW Weaving IT Together
ราคา 150 บาท
ส่วนลด 7.50 บาท
ราคาขาย 142.50 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า

English-Thai & Thai-English Dictionary (ฉบับรวมเล่ม)

English-Thai & Thai-English Dictionary (ฉบับรวมเล่ม)
คำศัพท์อังกฤษ-ไทยประมาณ 40,000 คำ คำศัพท์ไทย-
อังกฤษ ประมาณ 20,000 คำ หลากหลาย ครอบคลุมศัพท์ในชีวิตประจำวัน...
ราคา 165 บาท
ส่วนลด 8.25 บาท
ราคาขาย 156.75 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า

.

NEW World

 New World Student Book 1 New World Student Book 2 New World Student Book 3 New World Student Book 4 New World Student Book 5 New World Student Book 6
New World 1 New World 2 New World 3 New World 4 New World 5 New World 6
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี...

ราคา 124.00 บาท
ส่วนลด 6.20 บาท
ราคาขาย 117.80 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี...

ราคา 124.00 บาท
ส่วนลด 6.20 บาท
ราคาขาย 117.80 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี...

ราคา 124.00 บาท
ส่วนลด 6.20 บาท
ราคาขาย 117.80 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี...

ราคา 124.00 บาท
ส่วนลด 6.20 บาท
ราคาขาย 117.80 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี...

ราคา 124.00 บาท
ส่วนลด 6.20 บาท
ราคาขาย 117.80 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า 
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี...

ราคา 124.00 บาท
ส่วนลด 6.20 บาท
ราคาขาย 117.80 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า 

.

Step up

Step Up Reading & Writing 1 Step Up Reading & Writing 2 Step Up Reading & Writing 3
Step up 1 Step up 2 Step up 3

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำคัญในการสื่อสาร เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้ทันโลก...

ราคา 120.00 บาท
ส่วนลด 6.00 บาท
ราคาขาย 114.00 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำคัญในการสื่อสาร เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้ทันโลก...

ราคา 120.00 บาท
ส่วนลด 6.00 บาท
ราคาขาย 114.00 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำคัญในการสื่อสาร เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้ทันโลก...

ราคา 120.00 บาท
ส่วนลด 6.00 บาท
ราคาขาย 114.00 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า

.

Moving up

Moving Up Critical Reading  1 Moving Up Critical Reading  2 Moving Up Critical Reading  3
moving up 1 moving up 2 moving up 3
พัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการอ่านวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ราคา 125.00 บาท
ส่วนลด 6.25 บาท
ราคาขาย 118.75 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า
พัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการอ่านวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ราคา 125.00 บาท
ส่วนลด 6.25 บาท
ราคาขาย 118.75 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า
พัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการอ่านวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ราคา 125.00 บาท
ส่วนลด 6.25 บาท
ราคาขาย 118.75 บาท
>> คลิ๊กซื้อสินค้า

.

เปิดโลกมหัศจรรย์

สัตว์โลกแสนกล วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

ยอดมนุษย์

ยอดเครื่องยนต์ โลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

สัตว์ต่าง ๆ จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด จึงใช้อาวุธร้ายแรงที่มีมาแต่กำเนิดและกลเม็ดอันชาญฉลาดเพื่อป้องกันตัว...

ราคา 160.00 บาท
ส่วนลด 8.00 บาท
ราคาขาย 152.00 บาท
>> คลิกสั่งซื้อสินค้า 

นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการค้นพบและกำเนิดประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์...

ราคา 160.00 บาท
ส่วนลด 8.00 บาท
ราคาขาย 152.00 บาท
>> คลิกสั่งซื้อสินค้า

ความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และศาสนา ก่อกำเนิดวัฒนธรรมอันหลากหลาย...

ราคา 160 บาท
ส่วนลด 8 บาท

ราคาขาย 152.00 บาท
>> คลิกสั่งซื้อสินค้า

เทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างน่าทึ่ง ทั้งเร็ว ง่าย และทนทาน เราสามารถทำในสิ่งที่เมื่อก่อนแทบเป็นไปไม่ได้ ...

ราคา 160 บาท
ส่วนลด 8 บาท
ราคาขาย 152.00 บาท
>> คลิกสั่งซื้อสินค้า

ธรรมชาติไม่เคยหยุดนิ่ง ล้วนสร้างสรรค์สรรพสิ่งให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างน่าอัศจรรย์ ชนิดที่มนุษย์ต้องทึ่ง...

ราคา 160 บาท
ส่วนลด 8 บาท
ราคาขาย 152.00 บาท
>> คลิกสั่งซื้อสินค้า
.