New World Student Book 1 06128002A

newworld1
ส่วนลด: -5%
ราคาเต็ม: 124
เหลือเพียง117.80 ฿ ต่อหน่วย


เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี
• เน้นภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสากล เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวสู่อาเซียน
• นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
• กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บทอ่านทันสมัย อยู่ในความสนใจของผู้เรียนบูรณาการการเรียนภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
• บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์
• เรียนรู้และเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั่วโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน
• นำเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอน รูปแบบสม่ำเสมอเป็นรูปแบบเดียวกันในแต่ละหน่วย ช่วยครูประหยัดเวลาเตรียมการสอน
• ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบทเรียนได้ง่าย
• แผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง