ติวข้อสอบ O-Net

เนื่องจากที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ตของนักเรียนมีผลค่อนข้างได้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณท์จากปัญหานี้เองโรงเรียนต่างๆจึงได้ทำการสอนและติวข้อสอบให้แก่นักเรียนซึ่งคาดหวังว่าผลคะแนนของนักเรียนจะดีขึ้น ซึ่งมีโรงเรียนหลายแห่งได้ขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าวิทยากรเพื่อการช่วยเหลือดำเนินการการจัดการสอนและติวข้อสอบโอเน็ตให้แก่นักเรียนจากทางบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ทางคณะอาจารย์และวิทยากรจึงได้หารือถึง ข้อจำกัดในการจัดการสอนติวข้อสอบโอเน็ตมักจะเป็นช่วงใกล้เวลาสอบซึ่งวิทยากรไม่สามารถจะดำเนินการให้แก่โรงเรียนต่างๆที่เสนอของบประมาณมาทางบริษัทฯได้เนื่องจากมีเวลาเวลาที่จำกัด จึงได้ข้อสรุปถึงการช่วยเหลือเรื่องนี้โดยการทำเป็นรูปแบบ วีดีโอ และใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเผยแผ่ให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนและติวข้อสอบโอเน็ตได้อย่างทั่วถึง

จุดประสงค์

1.สำหรับครูที่ต้องการจะเรียนรู้ สามารถใช้สื่อในการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยตนเองและศึกษาจากเนื้อหาการบรรยายของ ดร.ทวีศักด์ ก่อนที่จะไปอธิบายเนื้อหาสาระฯให้แก่นักเรียนได้ ครูสามารถปริ้นเอาท์ข้อสอบตัวจริงเป็นสื่อข้อสอบตัวจริงให้แก่นักเรียนได้ ครูสามารถนำPOWER POINTที่ทางบริษัทฯจัดทำให้ไปใช้ประกอบการบรรยายได้

2. สำหรับครูที่มีเวลาน้อยไม่มีเวลาที่จะบรรยายก็สามารถใช้สื่ออันนี้ปริ้นเอาท์ข้อสอบให้นักเรียนแล้วสื่อการบรรยายของดร.ทวีศักด์ นี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ยังสามาถดูซ้ำทบทวนได้ตามต้องการในขณะที่ครูมีหน้าที่อื่นๆในช่วงเวลานั้น

3.สำหรับนักเรียนที่ต้องการมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม นักเรียนสามารถทำเป็นCDพร้อมตัวข้อสอบนำกลับไปทบทวนนอกเวลาได้ ซึ่งหากได้ใช้ทั้ง3ข้อนี้ผลสัมฤทธิ์ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม

วิทยากรบรรยาย

อาจารย์ดร.ทวีศักด์ ขันยศ คณะมนุษญ์ศาตร์-สังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นอาจารย์สอนภาควิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้กับครูภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

สามารถดาว์นโหลด section ต่างๆได้ตามลิงค์ด้านล่าง

VDO Tree Diagram

Section 1. โครงสร้างประโยคเพื่อจับใจความ

   - Sentence structure                                                                         
   - Verb phrase & verb group
   - Auxiliaries : Tense, modal, perfect aspect
   - Progressive aspect, passive voice


VTS-1-1
VTS-1-2
VTS-1-3
VTS-1-4

Section 2 ประเภทของคำกิริยา(Verb Categories)

   - Intransitive verb
   - Transitive verb                                                                                  
   - Ditransitive verb 
   - Complex-transitive verb
   - Intensive Verb
   - Prepositional verb

 

VTS-1-7
VTS-1-8
VTS-1-9
VTS-2-1
VTS-2-2
VTS-2-3

Section 3 โครงสร้างของวลี(Phrase Structure)

   - Phrase structure : Noun phrase, pre-noun modifier
   - Post-noun modifier
   - Verb phrase
   - Adverb phrase
   - Adjective phrase
   - Participial phrase
   - Gerund phrase
   - Infinitive phrase
   - Interrogative phrase
   - Compound & complex sentences: noun clause, adjective clause, adverb clauseVTS-2-4
VTS-2-5
VTS-2-6
VTS-2-7
VTS-2-8
VTS-2-9
VTS-3-1
VTS-3-2
VTS-3-3
VTS-3-4

VDO O-NET 54

Section 1 : Sentence Completion Error Identification

   - Speaking ข้อ1-10                                                                                                   

   - ทบทวนโครงสร้าง Tree Diagram
   - Writing ข้อ11-20 

   - Writing Ability ข้อ 21-30VTS-01-1
VTS-01-4
VTS-01-5
VTS-01-6

Section 2 : Reading Ability

Part 1
   -Vocabulary ข้อ31-40                                                                                               

Part 2
   - Comprehension ข้อ41-70
     Passage 1   ข้อ 41-46
     Passage 2   ข้อ 47-54
     Passage 3   ข้อ 55-61
     Passage 4   ข้อ 62-65
                        ข้อ 66-70

     แนะนำท่าน ดร. ทวีศักดิ์VTS-03-0VTS-03-1
VTS-03-2
VTS-03-3
VTS-03-4
VTS-03-5

VTS-04-1

Tree Diagrame Power Point 

Tree Diagrame Power Point 1  
Tree Diagrame Power Point 2                                                                                     
Download 1
Download 2