1stTWP English Talent

เป็นการแข่งขัน แต่งนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่มีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆ พร้อมจัดทาคลิปวิดีโอนาเสนอนิทานในรูปแบบให้อิสระทางความคิด โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถคิดวิธีการนาเสนอนิทานของตัวเองอย่างไรก็ได้ถ่ายทาลงคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

โดยมีเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญดังนี้

– เนื้อหาของนิทาน

– ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

– ความคิดสร้างสรรค์ ในนาเสนอ

กติกาการแข่งขัน

• ส่งผลงานเป็นทีมหรือรายบุคคลก็ได้

• แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับคือ

• ระดับมัธยมต้น ความยาวของนิทานไม่ต่ำกว่า 300 คำ

• ระดับมัธยมปลาย ความยาวของนิทานไม่ต่ำกว่า 400 คำ

• นิทานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีเนื้อหาส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆสำหรับเด็ก

• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

• ส่งผลงานพร้อมคลิปวิดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 – 31 ธ.ค. 53

• ส่งผลงานในส่วนเนื้อเรื่องนิทาน พร้อม คลิปวิดีโอ เล่านิทานความยาวไม่เกิน 5 นาที ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

• ประกาศผลรอบที่ 1 ในวันที่ 10 ม.ค. 54 คัดเหลือ 30 ผลงาน (ม.ต้น 15 ผลงาน, ม.ปลาย 15 ผลงาน) และผลงานที่เข้ารอบจะถูกโพสต์ลงหน้า Facebook ของโครงการ เพื่อเปิดให้โหวต โดยจะนำผลโหวตมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน โดยเปิดให้โหวตตั้งแต่ 15 ม.ค. 54 – 15 ก.พ. 54

• ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จะได้รับแจ้งทาง E-mail ที่ให้ไว้

• ประกาศผลรอบตัดสิน ในวันที่ 28 ก.พ. 54

• มอบรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

การประชาสัมพันธ์

 Poster / Flyer ประชาสัมพันธ์งาน ส่งถึงโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศกว่า 3,000 โรงเรียน

 ประชาสัมพันธ์ผ่านฐานข้อมูลของ TWP Club

 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ต่างๆ เช่น Facebook , Hi5

 PR ในสื่อต่างๆ ในสายข่าวการศึกษา ไลฟ์สไตล์ และสังคม

 ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซท์ของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช www.twp.co.th และ Facebook : www.facebook.com/TWPEngtalent

ปิดท้ายด้วยการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะ

 

การรับสมัคร

• เปิดรับสมัครทาง website ของสำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช www.twp.co.th และส่งผลงานได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการ

• ประชาสัมพันธ์โครงการ ต.ค.53- มี.ค. 54

• เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 53

• ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบแรก 10 ม.ค. 54

• เปิดให้เข้าโหวตคลิป 15 ม.ค. – 15 ก.พ. 54

• ประกาศผลผู้ชนะ 28 ก.พ. 54

• พิธีมอบรางวัล งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รางวัล

• มัธยมต้น จำนวน 3 รางวัล มัธยมปลายจำนวน 3 รางวัล

• รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 12,000 บาท

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด