Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom

  

 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ขอเชิญอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

ร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ

“ Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom ”

สอนภาษาแบบเน้นการสื่อสารให้ได้ในชั้นเรียนขนาดใหญ่

         บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จัดสัมมนาวิชาการต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษางานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ขอเชิญอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom ” สอนภาษาแบบเน้นการสื่อสารให้ได้ในชั้นเรียนขนาดใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559

 

ที่

สถานที่จัดงานอบรม

วัน-เวลาจัดงานอบรม

วันหมดเขตส่งใบสมัคร

1.

โรงแรมรามาการ์เด้น

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

 เวลา 8.00 – 16.30 น.

ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

2.

โรงแรมดิเอ็มเพรส    

จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

เวลา 8.00 น.-15.30 น.

ภายในวันพุธที่13 มกราคม 2559

3.

โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์          แกรนด์เดอ โฮเต็ล             จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559

เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

4.

โรงแรมนภาลัย

จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

5.

โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559

 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559

6.

โรงแรมสุนีย์แกรนด์

จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

7.

โรงแรมสีมาธานี

จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 8.00 – 15.30 น.

 

ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

8.

โรงแรมหรรษา เจบี

จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559

9.

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

10.

โรงแรมไมด้า ทวารวดี          แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

11.

โรงแรมรอยัลซิตี้ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น.

ภายในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

12.

โรงแรมแอมบาสเดอร์

 ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯ จึงขอจำกัดจำนวนผู้เข้าสัมมนา โดยถือวันที่ในใบลงทะเบียนเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์เดอ โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี


ส่งใบสมัครมาที่

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้ตามช่องทางดังนี้ 
ทางโทรสารหมายเลข 02-331-6153 
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐาปนี วรรณทอง โทร 095-375-0043