Super Teacher English Camp 2013

superfunENG3camp 2556 1ทวพ เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่แข็งแกร่ง

 

.

อ่านเพิ่มเติม...