โครงการบริจาคหนังสือห้องสมุด

 

Cover

โครงการบริจาคหนังสือห้องสมุด

         เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเริ่มจัดเป็นโครงการแรก ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริม เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งบริษัทเป็นผู้ประสานและดำเนินโครงการ โดยจัดให้มีการบริจาคหนังสือห้องสมุด พร้อมกับอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนและนักเรียน กับทั้งมอบเงินทุนให้กับทางโรงเรียน โดยให้พนักงาน และบุคคลทั่วไป  เข้ามีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือ, อุปกรณ์การเรียนการสอน  และอุปกรณ์ทางการกีฬาแด่โรงเรียนบ้านวังนางนวลจังหวัดเพชรบุรี