สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จัดโครงการ “Thai Watana Panich Teachers Education Field Trip”
ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน Nguyen Sieu School
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Bannervietnam3

 บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ตอกย้ำแนวคิดในด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC โดยได้จัดโครงการ “Thai Watana Panich Teachers Educational Field Trip” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยนำคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ กว่า 20 ท่าน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนกับคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียน Nguyen Sieu School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC และสามารถนำมาปรับใช้ในการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น