Teachers Educational Field TripAt Hanoi, Vietnam

BANNER

   จากความสำเร็จที่บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้พาตัวแทนคุณครูจากทั่วประเทศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่าเมื่อครั้งที่แล้ว

   ในครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดโครงการ “Thai WatanaPanich Teachers Educational Field Trip” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557โรงเรียน Chu Van An High  School  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้นโยบายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558

  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในประเทศเพื่อนบ้าน และนำมาปรับใช้ในการสอนของตนเองได้จริงซึ่งกิจกรรมระหว่างศึกษาดูงาน  คุณครูทุกท่านจะได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจากผู้บริหารโรงเรียน จากนั้นก็แยกย้ายไปตามห้องเรียนเพื่อสังเกตการสอน และแลกเปลี่ยนแนวทางหรือเทคนิคต่างๆ กับครูผู้สอน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาวงการศึกษาไทยให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป