สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู จัดอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ “Developing Integraed Skills” ให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

bndiskillสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ได้ตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน จึงมีนโยบายในการส่งเสริม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน

.

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดอบรม “The Competency Development for Teachers of English to Enhance O-NET Achievement”

bnonetrayongสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดอบรม
 “The Competency Development for Teachers of English to Enhance O-NET Achievement”
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ระดับชาติ

.

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จัดโครงการ “Thai Watana Panich Teachers Education Field Trip” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน Nguyen Sieu School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

vietnam3บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ตอกย้ำแนวคิดในด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC โดยได้จัดโครงการ “Thai Watana Panich Teachers Educational Field Trip” ...

.

อ่านเพิ่มเติม...

Teachers Educational Field Trip 2 At Hanoi, Vietnam

VietnamTeachers Educational Field Trip 2 At Hanoi,Vietnam

.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

01 Banner

โครงการ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

.

อ่านเพิ่มเติม...