สินค้า

Moving Up Critical Reading Book 1
รหัส : 06129502A
จาก 125.00 บาท ลดทันที 6.25 บาท
ราคา 118.75 บาท

แท็ก:

31 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 335 ผู้ชม

Moving Up Critical Reading Book 1

ผู้แต่ง Brady Fotheringham

 

พัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการอ่านวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
• บทอ่านหลากหลาย เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เตรียมพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อขั้นสูง
• เสริมสร้างคำศัพท์และสำนวนเพื่อต่อยอดการเตรียมตัวศึกษาต่อและการนำไปใช้จริง
• พัฒนาทักษะการอ่านต่าง ๆMain Idea, Fact & Details, Cause & Effect, Inference,Compare & Contrast, Drawing Conclusion, etc. อย่างครอบคลุม เป็นระบบ
• Graphic Organizer ท้ายบทอ่านแต่ละบท ช่วยจัดโครงสร้างความคิด ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking) ช่วยในการสรุปใจความสำคัญและสร้างความเข้าใจบทอ่านในเชิงลึก

Engine by shopup.com