สินค้า

NEW Weaving It Together 3 (4th EDITION)
รหัส : 06140202A
จาก 150.00 บาท ลดทันที 7.5 บาท
ราคา 142.50 บาท

แท็ก:

31 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 161 ผู้ชม

NEW Weaving It Together 3 (4th EDITION)

ผู้แต่ง MILADA BROUKAL

 

หนังสือเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเชื่อมโยงบทอ่านที่น่าสนใจกับกิจกรรมการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน หนังสือชุดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการอ่าน 
และสามารถ่ายทอดความคิด โดยเขียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษได้

Engine by shopup.com