บทความ

ดูบทความโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

หลักการและเหตุผล

               แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสอน และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร อีกทั้งสามารถสื่อสารความคิดและนำเสนอความคิดนั้นออกมาในรูปภาษาเขียนให้ชัดเจนได้

 

                บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาของชาติและมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ    บริษัทฯ จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ” อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นวาระที่เอื้อต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และสำนักพิมพ์    

 

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ
  2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษกับ ทวพ.

ผู้เข้าร่วมอบรม

                อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจากแต่ละภูมิภาคในประเทศจำนวน 14 ท่าน

เวลาและสถานที่

วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการอบรม

              การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ให้ความรู้พื้นฐานและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยากร

              ดร. ศิริรัตน์ นีละคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการเขียนคู่มือครูภาษาอังกฤษ และที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

 

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 2984 ครั้ง

Engine by shopup.com