บทความ

ดูบทความCLT: A Key Approach to ELT

CLT: A Key Approach to ELT

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

ร่วมกับ McGraw-Hill International Enterprises LLC 

จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ

CLT: A Key Approach to ELT

 

          เนื่องด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับผู้เรียนได้ตามสภาพจริงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและยกระดับการศึกษา รวมทั้งนโยบายจากภาครัฐว่าด้วยการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักและปรับจุดเน้นการเรียนการสอนโดยเน้นการสื่อสารตามแนวทาง Communicative Language Teaching (CLT)  ในอันที่จะเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย ในโอกาสนี้  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาจึงร่วมกับ McGraw-Hill International Enterprises LLC จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่อง CLT: A Key Approach to ELT โดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนในต่างประเทศ เดินทางเข้ามาให้ความรู้ และให้แนวทางกับครู

 

 

วิทยากร

MR. MANUEL C. R. DOS SANTOS

 

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 546 ครั้ง

Engine by shopup.com