บทความ

ดูบทความMethods and Techniques for Improving English Language Teaching

Methods and Techniques for Improving English Language Teaching

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ

Methods and Techniques for Improving English Language Teaching

 

ที่มา  เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาของประเทศให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ทางการของอาเซียน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้อย่างใกล้ชิดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนกันเองด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ---เพื่อส่งเสริมและแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ให้คุณครูสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

วิทยากร    

  1. TONY HARDEN  จาก  McGraw-Hill

 

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 498 ครั้ง

Engine by shopup.com