บทความ

ดูบทความสำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าสร้างกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพ การสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จัดอบรม

สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าสร้างกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพ การสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จัดอบรม

สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าสร้างกิจกรรม

ส่งเสริมศักยภาพ การสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

จัดอบรมหัวข้อ Preparing English Language Learners for ASEAN Community”

เตรียมพร้อมครูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

                     ทวพ. ร่วมกับบริษัท McGraw-Hill Companies ได้จัดงานอบรมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีครูผู้สอนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 คน  ในหัวข้อ “Preparing English Language Learners for ASEAN Community

                    ผศ.อินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กล่าวว่าสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช     ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอนให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง   ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการอบรมให้จังหวัดใหญ่ ทั่วประเทศ กว่า 11 ครั้ง  ซึ่งคาดว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ครูจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมด้านทักษะทั้งการฟังพูดอ่านเขียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำอาเซียน  การทำให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  มิใช่สอนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนซึ่งควรจะไปเน้นในวิชาอื่นเช่น สังคมศึกษามากกว่า

                     ผศ.อินทิรา บุนนาค ยังกล่าวอีกว่า  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทคาดว่าจะทำให้ครูได้รับแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียน  นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการในการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมครูผู้สอนครั้งต่อๆไป

โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการแบบนี้ตลอดปี  แต่อาจเป็นการจัดอบรมย่อย ในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงเรียน  และยังมีกิจกรรมที่ไม่ใช่วิชาการแต่จัดเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เช่น English camp สำหรับนักเรียน และครู นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และโครงการช่วยครูเตรียมเด็กให้พร้อมกับการสอบซึ่งทั้ง 2 เรื่องกำลังอยู่ในระหว่างศึกษาอยู่

 

วิทยากร

  1. TONY HARDEN  จาก  McGraw-Hill Companies

 

 

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 553 ครั้ง

Engine by shopup.com